Protecciones de datos personales

Galàctica Aliança garanteix que les dades que vostè ens faciliti són absolutament confidencials .

Després de fer la seva comanda cal que els clients ens facilitin certes dades personals com la raó social , CIF , nom i cognoms, adreça , telèfon i correu electrònic els quals són tractats de forma electrònica .

Vostè autoritza expressament que aquestes dades siguin guardades en una base de dades de clients per al seu ús intern Segons la Llei del Principat d'Andorra 15/2003 , de 18 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal , Galàctica Aliança , SA informa que les dades personals facilitades de forma voluntària en emplenar aquest formulari quedaran incorporades de forma confidencial a la base de dades de Galàctica Aliança , SA

Així mateix al registrar-se el client presta el seu consentiment perquè Galàctica Aliança , SA utilitzi les seves dades personals amb la finalitat d'informar sobre serveis o productes que poguessin ser del seu interès , respectant , en tot cas , la legislació andorrana sobre protecció de dades d'acord amb la Llei 15/2003 , de 18 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal la normativa de desenvolupament, vostè pot, en qualsevol moment , accedir, modificar o sol • licitar que cancel•lem la seva informació personal de la nostra base de dades a través de la nostra pàgina web o enviant un correu electrònic galaktika@andorra.ad o mitjançant petició escrita dirigida a Galàctica Aliança , SA - Av Riberaygua , 10 - AD600 Andorra la Vella .

Versión española:

Galactica Aliança garantiza que los datos que usted nos facilite son absolutamente confidenciales. 

Al procesar su pedido es necesario que los clientes nos faciliten ciertos datos personales como la razón social, C.I.F., nombre y apellidos, dirección, teléfono y e-mail los cuales son tratados de forma electrónica. 

Vd. autoriza expresamente que dichos datos sean archivados en nuestra base de datos de clientes para su uso interno Según la Ley del Principado de Andorra 15/2003, de 18 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Galactica Aliança, S.A. informa que los datos personales facilitados de forma voluntaria al cumplimentar este formulario quedarán incorporados de forma confidencial en la base de datos de Galactica Aliança, S.A. 

Asimismo al registrarse el cliente presta su consentimiento para que Galactica Aliança, S.A. utilice sus datos personales con el fin de informarle sobre servicios o productos que pudiesen ser de su interés, respetando, en todo caso, la legislación andorrana sobre protección de datos de acuerdo con la Ley 15/2003, de 18 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y en la normativa de desarrollo, usted puede, en cualquier momento, acceder, modificar o solicitar que cancelemos su información personal de nuestra base de datos a través de nuestra página web o enviando un e-mail galaktika@andorra.a o mediante petición escrita dirigida a Galactica Aliança, S.A. - Av. Riberaygüa, 10 - AD600 Andorra la Vella.